Alg. Voorwaarden

1.             Definities

1a.          In deze algemene voorwaarden en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

De aanbieder: GewoonJudith - Praktijk voor Natuurgeneeskunde en zelfontwikkeling , gevestigd te Haaksbergen, Overijssel, inschrijving KvK 08155652

De afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of een bepaald product van de aanbieder wil afnemen of afneemt

Een overeenkomst: de overeenkomst voor de koop van producten of de levering van diensten tussen de aanbieder en de afnemer en alle verdere handelingen tussen de aanbieder en de afnemer betreffende de verkoop en levering van producten en/of diensten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden

Producten: de door de aanbieder aan de afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten, zoals supplementen, Online Trainingen, E-boeken e.d.

Diensten: de door de aanbieder aan de afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals coaching en training

De algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden

Programma: een door de aanbieder aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals coaching en/of training, gegeven over een langere periode zoals nader omschreven in het informatiemateriaal van de aanbieder

De deelnemer: een door de afnemer aangewezen (extra) deelnemer aan een programma

Het online leertraject: de door middel van een online toepassing uit het online aanbod van de aanbieder door de afnemer geselecteerde online cursus, online training of online begeleidingsprogramma

2.             Algemeen

2a.          Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van producten en diensten door de aanbieder aan de afnemer. Alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard zoals een aanbod en leveringen.

2b.          De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden – inclusief die van de afnemer – is uitgesloten.

2c.          Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

2d.          Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2e.          Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2f.           Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst op welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2g.          Onder de term ‘schriftelijk’ betreffende de communicatie tussen de aanbieder en de afnemer wordt tevens verstaan ‘elektronische communicatie’: communicatie die via het internet en email plaatsvindt.

Het elektronisch systeem van de aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende communicatie via internet en email.

2h.          Het aanbod van de aanbieder is zowel gericht op afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als op particulieren.

3.             Totstandkoming van de overeenkomst

3a.          De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tot stand door ondertekening door de afnemer van het daartoe bestemde inschrijf- of aanmeldformulier, of door digitale aanmelding door de afnemer conform de aangegeven aanmeldvoorwaarden van de aanbieder, gevolgd door een schriftelijke mededeling door de aanbieder van de acceptatie van de afnemer en de door haar aangewezen (extra) deelnemers in het programma van de aanbieder.

3b.          De aanbieder zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per email inlichten aan het door de betreffende partij aangegeven emailadres of zij (resp. de (extra) deelnemer) al dan niet is/zijn geaccepteerd in het programma.

3c.          Zolang de in artikel 3b genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een programma tot stand en kan de afnemer de aanmelding annuleren.

3d.          De overeenkomst tot koop van een product komt tot stand door elektronische aanvaarding van de afnemer van het online-aanbod daartoe van de aanbieder en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3e.          De overeenkomst voor het volgen van een online-leertraject komt tot stand door de digitale aanmelding door een afnemer, conform de aangegeven aanmeldvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een online-leertraject.

3f.           Aanbiedingen van de aanbieder zijn niet bindend totdat tussen de aanbieder en de afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen.

4.             Prijzen

4a.          Prijzen zijn onverbindend, tenzij ze zijn opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van de aanbieder zijn vermeld op de website van de aanbieder.

4b.          De door de aanbieder opgegeven prijzen zijn voor particulieren inclusief btw. Voor ondernemers (BTW-plichtigen) zijn de opgegeven prijzen exclusief BTW en alle overige heffingen, rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

4c.          Reis en verblijfskosten in verband met het volgen van (onderdelen van) een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.             Facturering en betaling

5a.          De afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief btw uiterlijk op de overeengekomen betaaldata, respectievelijk, binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan.

5b.          De aanbieder zendt de afnemer facturen voor door haar geleverde of (in geval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.

5c.          De aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te versturen op het door de afnemer aangegeven e-mailadres.

5d.          Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.

5e.          Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan de afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.

5f.           Betaling dient plaats te vinden op de bankrekening van de aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankschriften van de aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

5g.          Indien de afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum    het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat de afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is de afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelten daarvan, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van de aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

5h.          Alle kosten van invordering van het door  de afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als  buitengerechtelijke kosten   zijn voor rekening van de afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door de aanbieder ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen minimaal € 100,00.

5i.           De afnemer dient klachten betreffende de facturen uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum bij aangetekende brief   met bericht van ontvangst bij de aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de afnemer, en klachten terzake niet meer worden aanvaard.

5j.           Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij de aanbieder openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door de afnemer.

6.             Rechten van de aanbieder betreffende de uitvoering van een programma

De aanbieder is gerechtigd:

6a.          om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van een kwalitatieve verbetering.

6b.          om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma.

6c.           de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.

6d.           te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen.

6e.           bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel af te  gelasten. Geaccepteerde afnemers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht zonder dat de aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.

6f.           (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds gedane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

7.             Verplichtingen van de afnemer en deelnemers bij de uitvoering van een programma

7a.          De afnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door de aanbieder gevraagde en/of voor de coaching/training benodigde essentiële informatie.

7b.          Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.

7c.          De afnemer staat er voor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.

7d.          De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.

7e.          De afnemer resp. een door haar aangewezen extra deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

8.             Annulering door/opzegging van en verhindering van afnemer/deelnemer bij een programma

8a.          De afnemer is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te zeggen.

8b.          Annulering van een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door de afnemer   door middel van een aangetekende brief aan het adres van de aanbieder dat is vermeld op de website van de aanbieder.

8c.          Bij annulering/opzegging door de afnemer is de aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door de afnemer    betaalde bedrag en de afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan de aanbieder te voldoen.

8d.          Het in artikel 8a en 8b bepaalde geldt behoudens het recht van de afnemer om deelname aan het programma te

annuleren indien de afnemer (deelnemer) tijdens de eerste dag van het startseminar heeft bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. De afnemer (deelnemer) dient de aanbieder hierover aan het eind van de eerste dag van het startseminar in te lichten, en dit uiterlijk de dag erna schriftelijk te bevestigen. Binnen 14 werkdagen daarna worden vooruitbetaalde bedragen, verminderd met de niet-restitueerbare aanbetaling, aan de afnemer gerestitueerd, mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats ingeval een vervangende deelnemer zal deelnemen aan het programma zoals bepaald in artikel 8e.

8e.          Bij annulering van deelname aan een programma is de afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat de aanbieder vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

8f.           Annulering/opzegging van een online-leertrajectovereenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst,  tenzij anders is bepaald.

8g.          Verplaatsing van geplande één-op-één gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van de aanbieder. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings-)verplichtingen van de afnemer.

9.             Annulering door de aanbieder van geplande afspraken

9a           Annulering van (online- of offline) afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.

9b           Voor annulering van consulten / individuele geplande afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.

Bij annulering 24 uur voor aanvang van een geplande afspraak is de cliënt 50% van het bedrag voor de geplande afspraak verschuldigd.

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor de geplande afspraak verschuldigd.

Indien een geplande afspraak op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de geplande afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de geplande afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de geplande afspraak het volledige bedrag.

Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de aanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

De aanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. De aanbieder streeft er naar om dit tenminste 48 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar te maken, maar is géén vergoeding verschuldigd indien dit onverhoopt niet lukt.

10.          Aansprakelijkheid

10a.        De aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de  uitvoering van haar werkzaamheden betreffende  training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop de aanbieder geen invloed kan uitoefenen. De aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.

10b.       Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot het eventueel leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door de afnemer betaalde product ingeval van een ondeugdelijke levering. De aanbieder geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de aanbieder. De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. Eveneens is de aanbieder op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De aanbieder zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

10c.        De aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst.

10d.       De aanbieder is  niet aansprakelijk  voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden  of hulppersonen   die door de aanbieder belast zijn met het uitvoeren van werkzaamheden.

10e.        De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer/deelnemer(s) bij de naleving van de in artikel 7 opgenomen verplichtingen of eventuele vervolgschade van implementatie in de organisatie van de afnemer van tijdens de opleiding in een programma opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak.

10f.        Indien en voor zover op de aanbieder enige aansprakelijkheid zal komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te   allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van de aanbieder die de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

10g.        Afgezien van de in artikel 10f genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van de aanbieder in elk geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

10h.        De afnemer/deelnemer zal personeelsleden van de aanbieder nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.

10i.         Iedere vordering jegens de aanbieder, behalve een vordering die door de aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

10j.         De werknemers of derden die in opdracht van de aanbieder (mede) uitvoering geven aan een overeenkomst kunnen zich jegens de afnemer/deelnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij bij die overeenkomst zelf partij.

11.          Overmacht

11a.        Indien de aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is de aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van de aanbieder op betaling door de afnemer voor reeds door de aanbieder verrichtte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

11b.       De aanbieder zal de afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte van een docent/trainer verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.

11c.        In geval van opschorting zal de aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. 11d.     Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor de aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar

verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van de aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de afnemer/deelnemer (verder) nakomt.

12.          Uitvoering door derden

12a.        De aanbieder is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

13.          Vertrouwelijkheid, dossierbeheer en inzagerecht

13a.        De aanbieder zal geen inhoudelijk informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van de afnemer (of deelnemer(s)) tenzij anders overeen is gekomen of de aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet of regelgeving.

13b.       De afnemer respectievelijk de deelnemer(s) zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in   het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van de aanbieder of andere afnemers/deelnemers hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de aanbieder/andere deelnemer(s) is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

13c.        De aanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de aanbieder daartoe verplicht is of de aanbieder toestemming heeft verkregen.

14.           Intellectuele eigendomsrechten

14a.        De intellectuele eigendomsrechten betreffende door de aanbieder ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van de aanbieder, e-zines, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van de aanbieder en gehanteerde software berusten bij de aanbieder of haar licentiegevers tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

14b.        Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14a genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

14c.        Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder, is het niet toegestaan om enig door de aanbieder aan  haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven al dan niet tegen een vergoeding.

14d.        Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door de aanbieder aangeleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

15.          Opschorting en beëindiging

15a.        Indien:

  1. de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens de aanbieder heeft voldaan;
  2. de afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;
  3. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de afnemer;
  4. de afnemer resp. deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog niet voldoet aan haar verplichtingen jegens de aanbieder;

wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De aanbieder heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen (verdere) deelname van de afnemer en/of de door de afnemer aangewezen deelnemer(s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten onverminderd verdere rechten van de aanbieder op grond van de wet. De aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

15b.       Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om  voort te duren hun  geldigheid behouden. Zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

16.          Persoonsgegevens

16a.        De aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met de afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

16b.       De aanbieder neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van de afnemer en door haar aangewezen deelnemer(s) aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door de aanbieder.

16c.        De afnemer en deelnemer(s) stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

16d.       Indien een afnemer/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten, dan kan hij/zij dit  te allen tijde  laten weten aan de aanbieder via de daarvoor bestemde kanalen en de aanbieder zal de informatievoorziening dan stopzetten.

17.          Toepasselijk recht en bevoegde rechten

17a.        Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing.

17b.       Eventuele geschillen i.v.m. of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd het recht van de aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

18.          Wijzigingen

18a.        De aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De  afnemer/deelnemer  wordt  geacht  deze  wijzingen te hebben aanvaard indien de afnemer/deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van de aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze website (www.menosupport.nl) gaat u akkoord met onderstaand privacy- en cookiebeleid.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

De verzamelde data via www.menosupport.nl zullen we niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet

OVER ONS
www.menosupport.nl wordt beheerd door Judith Bussink.

Mijn gegevens zijn:
GewoonJudith / Menokuur
T.a.v. Judith Bussink
Sterkerstraat 16
7481JW Haaksbergen

KvK: 08 15 56 52

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief/blog, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online sessie en/of telefonisch adviesgesprek / workshop en/of (online) training / begeleiding, een contactformulier hebt ingevuld, je interesse hebt kenbaar gemaakt om affiliate of Reseller te worden, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

E-mailadres, Voor- en achternaam, Straat en huisnummer, Postcode en woonplaats, Land, Telefoonnummer, Opmerkingen en in voorkomende gevallen: Bedrijfsnaam, KvK nummer, BTW-nummer, Website, IP-adres

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook advertenties. We doen dit met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten, het aanvragen van gratis workshops/trainingen en met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren en of via (online) bestellingen zijn binnengekomen.

Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op in ActiveCampaign, MailChimp en/of een database met klantgegevens.

JOUW GEGEVENS OP WWW.MENOSUPPORT.NL
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief/blog, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online sessie en/of telefonisch adviesgesprek / workshop en/of (online) training / begeleiding, een contactformulier hebt ingevuld, je interesse hebt kenbaar gemaakt om affiliate of reseller te worden, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je gegevens die zijn gekoppeld aan het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld, worden dan uit ons bestand verwijderd.

Je persoonsgegevens die je hebt ingevoerd via de website worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van ActiveCampaign en/of MailChimp. De servers van ActiveCampaign en MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens via MailChimp en ActiveCampaign gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier en van MailChimp vind je hier.

Daarnaast gebruiken wij de gegevens die we hebben verkregen om advertentiedoelgroepen te maken in Google, Facebook, Twitter e.d.

BESTELLINGEN VIA MENOSUPPORT.NL
Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.

Bij een betaling op de website van Menokuur.com of Menokuur.nl word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (creditcardnummer, Paypal login of Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door Menokuur.com of Menokuur.nl niet opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:

Voor – en achternaam
Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon

Adres, postcode en woonplaats
Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling

Telefoonnummer
Mochten wij je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie willen doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Dit is nooit verplicht om in te vullen.

E-mailadres
Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en factuur per e-mail. Indien het een bestelling is die wordt verzonden zal PostNL (en/of MyParcel) uit onze naam een e-mail sturen met de track & trace code.

IP-adres
Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van deze maand verwijderd van onze server.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

COOKIES
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

FACEBOOK ADVERTENTIECOOKIES
Wij gebruiken cookies om advertenties beschikbaar te stellen van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

TRACKING COOKIES
Wij gebruiken sitetracking van MailChimp en ActiveCampaign. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over sitetracking via Mailchimp vind je hier en van ActiveCampaign vind je hier.

GOOGLE ANALYTICS
Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden

Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.
Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

SOCIAL MEDIA
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn
Pinterest
Twitter
Google Plus

LINKS
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Menosupport.nl of buiten Menosupport.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het mailadres waarmee je je hebt ingeschreven uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@menokuur.com

WIJZIGINGEN
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

Disclaimer

Disclaimer voor www.menosupport.nl

GewoonJudith - Praktijk voor Natuurgeneeskunde en zelfontwikkeling (Eenmanszaak, Kamer van Koophandel: 08155652), hierna te noemen GewoonJudith, verleent u hierbij toegang tot www.menosupport.nl (‘deze website’) en nodigt u uit het aangebodene te lezen en bij interesse te bestellen. De ervaringen van diverse cliënten zoals vermeld op deze site zijn van toepassing op deze personen en bieden geen garantie dat u dezelfde resultaten zal behalen, noch dat zij typerend zijn voor een ieder die deze producten gebruikt. Personen die medicijnen gebruiken adviseren wij eerst een arts te raadplegen.

GewoonJudith behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

GewoonJudith spant zich in om de inhoud van deze Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden diensten / producten en/ of (online) materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GewoonJudith

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GewoonJudith. Voor op deze Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GewoonJudith nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GewoonJudith.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GewoonJudith, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.